60 | വെള്ളപ്പാണ്ട് | VITILIGO

കയ്യുണ്ണി (Eclipta Prostrata) അരച്ച് നീരെടുത്ത് പുരട്ടി വെയില്‍ കൊള്ളിക്കുക.

കയ്യുണ്ണി പല പേരുകളില്‍ അറിയപ്പെടുന്നു – കഞ്ഞുണ്ണി, കയ്യൂന്ന്യം, കയ്യെണ്ണ.

FOR VITILIGO

FOR VITILIGO

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.

Advertisements

About Anthavasi

The Indweller
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s