146 | ഒട്ടിയ കവിള്‍ | SUNKEN CHEEKS

ഒട്ടിയ കവിളുകള്‍ ഒരു ശാരീരികാരോഗ്യപ്രശ്നമല്ലെങ്കിലും ഒട്ടേറെ യുവജനങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഒരു സൌന്ദര്യപ്രശ്നമാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഒരു മാനസികാരോഗ്യപ്രശ്നമാണ്.

രാത്രിഭക്ഷണത്തിനു ശേഷം ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ട് ആവി പിടിച്ചു സ്വേദിപ്പിച്ച ശേഷം കവിളുകളില്‍ ബദാം എണ്ണ പുരട്ടി സ്വയം തടവുക. ഒട്ടിയ കവിളുകള്‍ തുടുത്തു വരും.

146 | ഒട്ടിയ കവിള്‍ | SUNKEN CHEEKS
146 | ഒട്ടിയ കവിള്‍ | SUNKEN CHEEKS

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only [ Dr KC Balram | Bangalore]