342 ¦ കാല്‍മുട്ടുവേദന ¦ KNEE PAIN

342 ¦ കാല്‍മുട്ടുവേദന ¦ KNEE PAIN
342 ¦ കാല്‍മുട്ടുവേദന ¦ KNEE PAIN

കാളയുടെ കൈപ്പ സമം തേന്‍ ചേര്‍ത്തു നന്നായി മിശ്രിതമാക്കി അതിന്‍ തെളി കാല്‍മുട്ടില്‍ തോരെത്തോരെ പുരട്ടുക. കാളയുടെ പിത്താശയദ്രവത്തിനെയാണ് കൈപ്പ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

303 | കാല്‍മുട്ടില്‍ നീരും വേദനയും | KNEE PAIN

  • ചുവന്നുള്ളിനീര് കടുകെണ്ണയില്‍ ചേര്‍ത്തു കാല്‍മുട്ടില്‍ പുരട്ടി തടവിയാല്‍ കാല്‍മുട്ടുവേദന മാറും.
  • ചിരകിയെടുത്ത തേങ്ങ വറുത്തു തവിട്ടുനിറമാവുമ്പോള്‍, അതില്‍ എരിക്കില ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ട് ചൂടാക്കി, കിഴി കെട്ടി, മുട്ടില്‍ എണ്ണ പുരട്ടി, നേരത്തേ തയ്യാറാക്കിയ കിഴി ചൂടാക്കി കുത്തി ചൂടു വെച്ചാല്‍ കാല്‍മുട്ടുവേദന മാറും.
  • 303 | കാല്‍മുട്ടില്‍ നീരും വേദനയും | KNEE PAIN
    303 | കാല്‍മുട്ടില്‍ നീരും വേദനയും | KNEE PAIN