286 | മൂത്രാശയക്കല്ല് | RENAL STONE

  • മുതിര ഇട്ടു വെന്ത വെള്ളം കൊണ്ട് രസം വെച്ചു കഴിക്കുക
  • തേക്കിന്‍കുരു ഒന്ന് എടുത്ത് പാലില്‍ അരച്ചു കഴിക്കുക. ഒരു തേക്കിന്‍കുരു പാലില്‍ അരച്ച് നാഭിയ്ക്കു താഴെ വേദനയുള്ളയിടത്തു പുരട്ടുക
  • തഴുതാമ, ചെറൂള, ഞെരിഞ്ഞില്‍, കൊഴിഞ്ഞില്‍, വയല്‍ച്ചുള്ളിവേര്, കല്ലൂര്‍വഞ്ചിവേര്, തെറ്റാമ്പരല്‍ ഇവ തിളപ്പിച്ചു വെള്ളം കുടിക്കുക
286 | മൂത്രാശയക്കല്ല് | RENAL STONE
286 | മൂത്രാശയക്കല്ല് | RENAL STONE

186 | മൂത്രാശയക്കല്ലുകള്‍ | URINARY STONES | KIDNEY STONE

വൃക്കകളിലോ മൂത്രവാഹിനിക്കുഴലിലോ മൂത്രസഞ്ചിയിലോ കല്ലുകള്‍ (Urinary Calculi / Urinary Stones/ മൂത്രാശയഅശ്മരി) രൂപപ്പെടാം. ഇവയെ അലിയിച്ചു കളയാന്‍ ഒട്ടനവധി ഔഷധങ്ങള്‍ പ്രകൃതി നമുക്ക് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

തഴുതാമ, ചെറൂള, ഞെരിഞ്ഞില്‍, കൊഴിഞ്ഞില്‍, വയല്‍ച്ചുള്ളിവേര്, കല്ലൂര്‍വഞ്ചിവേര്, തേറ്റാമ്പരല്‍ ഇവയിട്ടു വെന്ത വെള്ളം കുടിക്കുക

186 | മൂത്രാശയക്കല്ലുകള്‍ | URINARY STONES | RENAL STONES
186 | മൂത്രാശയക്കല്ലുകള്‍ | URINARY STONES | RENAL STONES

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

158 | മൂത്രാശയക്കല്ലുകള്‍ | മൂത്രാശയഅശ്മരി | URINARY STONES | UROLITHIASIS | KIDNEY STONE | BLADDER STONE | URETERAL STONE

വൃക്കകളിലോ മൂത്രവാഹിനിക്കുഴലിലോ മൂത്രസഞ്ചിയിലോ കല്ലുകള്‍ (Urinary Calculi / Urinary Stones/ മൂത്രാശയഅശ്മരി) രൂപപ്പെടാം. ഇവയെ അലിയിച്ചു കളയാന്‍ ഒട്ടനവധി ഔഷധങ്ങള്‍ പ്രകൃതി നമുക്ക് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. വാളന്‍പുളി ഒരു ഉത്തമ ഔഷധമാണ്.

1 | വാളന്‍പുളി പഞ്ചസാര ചേര്‍ത്ത് ജ്യൂസ് അടിച്ചു കഴിക്കുക

2 | പുളിയില ചമ്മന്തിയരച്ചു കഴിക്കുക – വാളന്‍പുളിയുടെ തളിരില (മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള ഇല), തേങ്ങ, മുളക്, ചെറിയ ഉള്ളി എന്നിവ കല്ലിലരച്ചു ചമ്മന്തിയാക്കി വാഴയിലയില്‍ പൊതിഞ്ഞു കനലില്‍ ചുട്ടു കഴിക്കണം. അശ്മരി പോകും.

158 | മൂത്രാശയക്കല്ലുകള്‍ | URINARY STONES
158 | മൂത്രാശയക്കല്ലുകള്‍ | URINARY STONES

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

157 | മൂത്രാശയക്കല്ലുകള്‍ | URINARY STONES | UROLITHIASIS | KIDNEY STONE | BLADDER STONE

വൃക്കകളിലോ മൂത്രവാഹിനിക്കുഴലിലോ മൂത്രസഞ്ചിയിലോ കല്ലുകള്‍ (Urinari Calculi / Urinary Stones) രൂപപ്പെടാം. ഫലപ്രദമായ അനേകം ഔഷധങ്ങള്‍ ഈ കല്ലുകളെ അലിയിച്ചു കളയാന്‍ ഉണ്ട്.

  • നീര്‍മരുതിന്‍റെ തൊലി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിക്കുക. എത്ര വലിയ കല്ലായാലും ഈ കഷായം കൊണ്ടു ലയിപ്പിച്ചു കളയാം
  • മുതിര വെന്ത വെള്ളം കൊണ്ടു രസം വെച്ചുകഴിക്കുക
  • ഇലമുളച്ചി (മഷിച്ചെപ്പ) എന്ന ചെടിയുടെ ഇല അരച്ചു കഴിക്കുക
  • കൊഴിഞ്ഞിലിന്‍റെ ഇലയുടെ നീരു കഴിക്കുക
157 | മൂത്രാശയക്കല്ലുകള്‍ | URINARY STONES
157 | മൂത്രാശയക്കല്ലുകള്‍ | URINARY STONES

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only