233 | ശീഖ്രസ്ഖലനം | PREMATURE EJACULATION

പുരുഷന്മാരെ മാനസികമായിപ്പോലും ബാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് സമയക്കുറവ് അഥവാ ശീഖ്രസ്ഖലനം.

ദമ്പതിക്രിയയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്ന ദിവസങ്ങളില്‍ തഴുതാമ (പുനര്‍നവ) സമൂലം അരച്ചു കാല്‍പ്പാദങ്ങളുടെ അടിഭാഗത്തു പുരട്ടി മൂന്നു മണിക്കൂറുകള്‍ കഴിഞ്ഞു കഴുകിക്കളയുക. ശേഷം ബന്ധപ്പെട്ടാല്‍ ദമ്പതിക്രിയയുടെ സമയം കൂടും.

233 | ശീഖ്രസ്ഖലനം | PREMATURE EJACULATION
233 | ശീഖ്രസ്ഖലനം | PREMATURE EJACULATION