59 | ഗര്‍ഭരക്ഷയ്ക്കുള്ള പാല്‍ക്കഷായങ്ങള്‍

Author: Anthavasi

The Indweller

5 thoughts on “59 | ഗര്‍ഭരക്ഷയ്ക്കുള്ള പാല്‍ക്കഷായങ്ങള്‍”

  1. എല്ലാ ദിവസവും സേവിക്കണോ? അതോ മാസത്തിൽ ഒരു തവണ മതിയോ?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: