222 | പനി | ജ്വരം | FEVER

പൂവാംകുറുന്തല്‍ (സഹദേവി) സമൂലം ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നീര് മോരിലോ അരിക്കാടിയിലോ സേവിച്ചാല്‍ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന സകലവിദ്രധികളും (മുഴകള്‍ – CYST) അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന പനിയും ശമിക്കും.

പൂവാംകുറുന്തല്‍ കിഴികെട്ടി അരിയോടൊപ്പമിട്ടു വേവിച്ച കഞ്ഞി ചൂടോടെ കഴിച്ചാലും പനി ശമിക്കും.

222 | പനി | ജ്വരം | FEVER
222 | പനി | ജ്വരം | FEVER

62 | ജ്വരം | പനി | FEVER

പൂവാംകുരുന്നില സമൂലം പിഴിഞ്ഞ് നീരെടുത്ത് മോരിലോ, അരിക്കാടിയിലോ കൊടുത്താല്‍ ഏതു ജ്വരവും മാറും.

നാടന്‍ പഴനെല്ലിന്‍റെ പൊടിയരിയോടൊപ്പം പൂവാംകുരുന്നില കിഴികെട്ടിയിട്ട് കഞ്ഞി വെച്ച് കഴിച്ചാലും ജ്വരം മാറും.

പനിയുണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിദ്രധി (മുഴ) ആണെങ്കില്‍ അതും പൂവാംകുരുന്നില കൊണ്ട് മാറും.

FOR FEVER
FOR FEVER

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.