321 | അനീമിയ | പാണ്ഡുത | വിളര്‍ച്ച | രക്തക്കുറവ്

321 | അനീമിയ | പാണ്ഡുത | വിളര്‍ച്ച | രക്തക്കുറവ്
321 | അനീമിയ | പാണ്ഡുത | വിളര്‍ച്ച | രക്തക്കുറവ്

നാടന്‍ ചെന്തെങ്ങിന്‍റെ കരിക്ക് വെട്ടി കണ്ണു തുരന്ന്
ഉള്ളില്‍ ഒരു പിടി ഇല്ലിനക്കരിയും അല്‍പ്പം കോലരക്കും ഇട്ട്,
ഉള്ളിലെ വെള്ളം വെട്ടിത്തിളയ്ക്കുംവരെ ചൂടാക്കി,
തണുപ്പിച്ച്, അരിച്ചെടുത്ത് പഞ്ചസാര ചേര്‍ത്തു കഴിക്കുക. രക്തമുണ്ടാകും. അനീമിയ മാറും.

നാടന്‍ ചെന്തെങ്ങിന്‍റെ കരിക്കാണ് വേണ്ടത്. ഗൌളീഗാത്രം ചെന്തെങ്ങല്ല.

കരിക്കിന്‍റെ തൊണ്ടു കളയാതെ മുകള്‍ഭാഗം വെട്ടിമാറ്റി വേണം എടുക്കുന്നത്. ഒരു ചട്ടിയില്‍ മണല്‍ ഇട്ട് കരിക്ക് വെച്ച്, ചട്ടി ചൂടാക്കിയാല്‍ കരിക്കിനുള്ളിലെ വെള്ളം ചൂടാകും. ഉള്ളിലെ വെള്ളം തിളച്ച് ചുവന്ന നിറമാകുന്നതു വരെ ചൂടാക്കണം.

ഇല്ലിനിക്കരി അഥവാ പുകയിറ വിറകു കത്തിക്കുന്ന അടുക്കളകളില്‍ ലഭിക്കും. പ്ലാവ് പോലെയുള്ള നാടന്‍ മരങ്ങളുടെ വിറക് കത്തിക്കുന്ന അടുക്കളയില്‍ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഇല്ലിനക്കരി ഉത്തമം. കോലരക്ക് അങ്ങാടിക്കടയില്‍ വാങ്ങാന്‍ കിട്ടും.

320 | ASTHMA | BREATHING ISSUES | ശ്വാസം | കാസം

320 | ASTHMA | BREATHING ISSUES | ശ്വാസം | കാസം
320 | ASTHMA | BREATHING ISSUES | ശ്വാസം | കാസം

അത്യന്തം പ്രയോജനകരമായ ഒരു ഔഷധപ്രയോഗമാണിത്.

വെള്ള എരിക്കിന്‍റെ ഉണക്കിയ ഒരു പൂവ്, ഒരു ഗ്രാം കുരുമുളക്, ഒരു ഗ്രാം തിപ്പലി, ഒരു ഗ്രാം ചുക്ക്, ഒരു ഗ്രാം ഇന്തുപ്പ് ഇവ ഒരു വെറ്റിലയില്‍ പൊതിഞ്ഞ്, ചവച്ചു നീരിറക്കുക : ശ്വാസകാസങ്ങള്‍ ശമിക്കും. ആസ്ത്മ ശമിക്കും.

എരിക്കിന്‍റെ പൂവ് തണലില്‍ ഉണക്കിയെടുക്കുന്നത് നല്ലത്.

Dengue Fever & Remedies

 

Dengue Fever | Remedies
Dengue Fever | Remedies

We should all care about Dengue. Dengue is the most rapidly spreading mosquito born viral disease today. Dengue is present in over 150 countries and estimated 390 million people are infected each year. And nearly half the world’s population is at risk. Symptoms of severe dengue can be extremely painful. head aches, joint pain, persistent vomiting, bleeding gums, heavy rashes. in severe dengue the platelets in blood reduces rapidly causing internal bleeding. Every 25 minutes on the planet, one life is lost due to Dengue. Dengue is spreading at alarming pace. Modern medicine has not yet come up with medicine for the cure of dengue. Yet hospital care for severe dengue costs more than the monthly income of the family.

There is no modern medicine for Dengue; but there are medicines in the traditional knowledge of Ayurveda. One need to make the medicine at home.

Medicinal materials / Medicinal Plants required:

1. Green Chiretta (Andrographis paniculata) – കിരിയാത്ത് | நிலவேம்பு | कालमेघ | ನೆಲಬೇವು
2. Deodar (Cedrus deodara) – ദേവതാരം | देवदार | | ದೇವಧಾರ
3. Coriander (Nyctanthes arbor) – കൊത്തമല്ലി | धनिया | கொத்தமல்லி | ಕೊತ್ತಂಬರಿ
4. Dry Ginger (Zingiber officinale) – ചുക്ക് | सोंठ | சுக்கு | ಒಣಶುಂಠಿ

Take 15 gm of each medicinal material. Crush them nicely. Mix them in 12 glasses of water and boil on normal flame, till the liquid content reduces to 1.5 glasses. Once the liquid content reduces to 1.5 glasses, allow it to cool down, filter the liquid and consume the same in three parts on the same day.

Indian indigo (Indigofera tinctori – നീലമരി), Small prickly chaff-flower plant (Cyathula prostrata – ചെറുകടലാടി), Hill glory bower (Clerodendrum viscosum |ഒരുവേരന്‍ | പെരിങ്ങലം) are very commonly available medicinal plants. Crushed leaves of these plants consumed in cow’s milk is very effective in viral fevers like Dengue and Chikungunya.

All the Medicinal materials are available in the Ayurveda raw material shops.

Consumption of the extract of the juice of tender leaves of Papaya (Carica papaya) plant mixed in cow’s milk is very effective in increasing the platelet count. Medicines are available in market in different brands (E.g. Caripill). There are many other home remedies for increasing the platelet count.

A homeopathy medicine “Aconitum Napellus” too is found very effective in Dengue.

(You may share this information. Ensure that you take the advice of a registered medical practitioner for consuming the medicines discussed here)

More @ www.arogyajeevanam.org | www.facebook.com/urmponline | www.urmponline.wordpress.com | anthavasi@gmail.com