238 | ഉയരം കൂട്ടാന്‍ | TO INCREASE HEIGHT

ഉയരം കുറഞ്ഞ കുട്ടികള്‍ക്ക് ഉയരം കൂടാന്‍ പേരാലിന്‍റെ വിടുവേരും തലനീളിയും ചേര്‍ത്തു കഷായം വെച്ചു കൊടുക്കുക

കഷായവിധി : ദ്രവ്യങ്ങള്‍ സമമെടുത്ത് 60 ഗ്രാം. പന്ത്രണ്ടു ഗ്ലാസ്‌ വെള്ളത്തില്‍ വെന്തു ഒന്നര ഗ്ലാസ് ആക്കി വറ്റിച്ച്, പിഴിഞ്ഞരിച്ചു അര ഗ്ലാസ് വീതം മൂന്നു നേരം കഴിക്കണം.

238 | ഉയരം കൂട്ടാന്‍ | TO INCREASE HEIGHT
238 | ഉയരം കൂട്ടാന്‍ | TO INCREASE HEIGHT