315 | ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി | Myopia | Short Sightedness

  • ദിവസവും ഓരോ നാടന്‍ കോഴിമുട്ട മാതളനാരങ്ങാ (ഡാഡിമാതളം | Pomegranate | അനാര്‍) ചേര്‍ത്ത് അടിച്ചു മുടങ്ങാതെ കഴിക്കുക
  • ത്രിഫലാചൂര്‍ണ്ണം നെയ്യും തേനും അസമയോഗത്തില്‍ ചേര്‍ത്ത് കഴിക്കുക
315 | ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി | Myopia | Short Sightedness
315 | ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി | Myopia | Short Sightedness