45 | എബോള | EBOLA

അപാമാര്‍ഗ എന്ന് അഥര്‍വ്വവേദത്തില്‍ പറയുന്ന ചെറുകടലാടി (CYATHULA PROSTRATA) എന്ന സസ്യം എബോളയെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ സഹായകമാണ്
ചെറുകടലാടി പാലില്‍ അരച്ച് കഴിക്കാവുന്നതാണ്.

CYATHULA PROSTRATA is a herb mentioned in the Atharva Veda that could be useful in resisting EBOLA. The herb pasted in milk may be consumed.

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying the medicine. This is for informational purpose only

FOR EBOLA
FOR EBOLA