140 | ഉമിനീര്‍ ഗ്രന്ഥിയിലെ കല്ല്‌ | SALIVARY GLAND STONES

  • തേക്കിന്റെ കുരു അരച്ചു പാലില്‍ കഴിക്കുക
  • കൊഴിഞ്ഞിലിന്റെ വേര് അരച്ചു പാലില്‍ കഴിക്കുക
  • ചെറുവഴുതിനയുടെ വേര് അരച്ചു പാലില്‍ കഴിക്കുക

ഇവയില്‍ ഏതു മരുന്നു കഴിച്ചാലും ഉമിനീര്‍ ഗ്രന്ഥിയിലെ അശ്മരി മാറിക്കിട്ടും.

140 | ഉമിനീര്‍ ഗ്രന്ഥിയിലെ കല്ല്‌  |  SALIVARY GLAND STONES
140 | ഉമിനീര്‍ ഗ്രന്ഥിയിലെ കല്ല്‌ | SALIVARY GLAND STONES

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.