18 | ആരോഗ്യദായിയായ ആഹാരരീതി

ആരോഗ്യദായിയായ ആഹാരരീതി
ആരോഗ്യദായിയായ ആഹാരരീതി

ആരോഗ്യം കാംക്ഷിക്കുന്നവര്‍ ആഹാരരീതിയില്‍ പത്ത് അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങള്‍ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ആയുര്‍വേദദീപികാകാരന്റെ മതം.

1] ആഹാരം ചൂടുള്ളതാവണം
2] ആഹാരം സ്നിഗ്ദ്ധതയുള്ളതാവണം
3] ആഹാരം ശരിയായ അളവില്‍ മാത്രം കഴിക്കണം
4] ഒരു നേരം കഴിച്ച ആഹാരം ദഹിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത ആഹാരം കഴിക്കാവൂ.
5] വിരുദ്ധവീര്യങ്ങളുള്ള ആഹാരസാധനങ്ങള്‍ ഒരുമിച്ചു കഴിക്കരുത്
6] സന്തോഷപ്രദമായ സ്ഥലത്ത് ആവശ്യമുള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചു വേണം ആഹാരം കഴിക്കേണ്ടത്‌.
7] അതിവേഗം ആഹാരം കഴിക്കരുത്
8] വളരെ പതുക്കെ ആഹാരം കഴിക്കരുത്
9] ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോള്‍ സംസാരിക്കുകയും ചിരിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യാന്‍ പാടില്ല
10] ശരീരഘടനയ്ക്കും മാനസികഅവസ്ഥയ്ക്കും അനുയോജ്യമായ ആഹാരം മാത്രമേ കഴിക്കാന്‍ പാടുള്ളൂ.

LS-14 | വിരുദ്ധാഹാരങ്ങള്‍ | INIMICAL COMBINATION OF FOOD ITEMS

 

LS-14 | വിരുദ്ധാഹാരങ്ങള്‍ | INIMICAL COMBINATION OF FOOD ITEMS
LS-14 | വിരുദ്ധാഹാരങ്ങള്‍ | INIMICAL COMBINATION OF FOOD ITEMS
  • പാല്‍, തേന്‍, ഉഴുന്ന്, മുളപ്പിച്ച ധാന്യങ്ങള്‍, മുള്ളങ്കി, ശര്‍ക്കര എന്നിവ ഒരിക്കലും മാട്ടിറച്ചിയോടൊപ്പം കഴിക്കരുത്
  • ഇറച്ചിയും മത്സ്യവും ഒരുമിച്ച് ഒരു നേരം കഴിക്കരുത്.
  • എള്ള്, തേന്‍, ശര്‍ക്കര, ഉഴുന്ന് ഇവ ഒരിക്കലും ആട്ടിറച്ചി, മാട്ടിറച്ചി ഇവയോടൊപ്പം കഴിക്കരുത്
  • പല തരം ഇറച്ചികള്‍ ഒന്നിച്ചു കഴിക്കരുത്
  • മാട്ടിറച്ചിയോടൊപ്പം ആവണക്കെണ്ണ കഴിക്കരുത്
  • പാകം ചെയ്ത ഇറച്ചിയോടൊപ്പം ഒരിക്കലും പച്ചയിറച്ചി കലരരുത് – വിഷമാണ്
  • കോഴിയിറച്ചിയോടൊപ്പം തൈര് ഒരിക്കലും കഴിക്കരുത്
  • മത്സ്യം, മാംസം, നെയ്യ്, മോര് ഇവയൊന്നും കൂണിനോടൊപ്പം കഴിക്കരുത്