56 | ഉറക്കമില്ലായ്മ | SLEEPLESSNESS

പച്ചപ്പാലില്‍ ഗോതമ്പ് അരച്ച് നെറ്റിയില്‍ ലേപനം ചെയ്യുക.
നാടന്‍ പശുവിന്‍റെ പാല്‍ ആണ് ഉത്തമം.

Apply paste of wheat in cow’s milk on forehead

FOR SLEEPLESSNESS
FOR SLEEPLESSNESS

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.