314 | രക്തത്തില്‍ ഹീമോഗ്ലോബിന്‍ കൂടിയാല്‍

ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക | കറുകനീര് കഴിക്കുക | കറ്റാര്‍വാഴപ്പോളനീര് കഴിക്കുക

314 | രക്തത്തില്‍ ഹീമോഗ്ലോബിന്‍ കൂടിയാല്‍
314 | രക്തത്തില്‍ ഹീമോഗ്ലോബിന്‍ കൂടിയാല്‍