106 | ഗര്‍ഭാശയത്തള്ളിച്ച | UTERINE PROLAPSE

1 | ഗര്‍ഭാശയത്തള്ളിച്ചയ്ക്ക് മഞ്ഞപ്പൂവുള്ള കയ്യോന്നി സമൂലം ഒരു വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള വാളന്‍പുളി ചേര്‍ത്തരച്ചു കഴിക്കുക.

2 | നീര്‍ക്കെട്ടിന് വെളുത്ത കുന്നിക്കുരു കാടിയില്‍ അരച്ച് തറ്റുടുക്കുക.

മഞ്ഞപ്പൂവുള്ള കയ്യോന്നി സമൂലം ഒരു വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള വാളന്‍പുളി ചേര്‍ത്തരച്ചു കഴിച്ചാല്‍ സ്ത്രീകളില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ഗര്‍ഭാശയത്തള്ളിച്ച (UTERINE PROLAPSE) ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ കൊണ്ട് മാറും. ഒരു ദിവസം ഒരു നേരം വെച്ച് പരമാവധി 30 ദിവസം കഴിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.

നീര്‍ക്കെട്ട് ഉണ്ടെങ്കില്‍ വെളുത്ത കുന്നിക്കുരു തൊലി കളഞ്ഞ് കാടിവെള്ളത്തില്‍ അരച്ച് നീളമുള്ള തുണിയില്‍ തേച്ച് തറ്റുടുത്താല്‍ തീര്‍ത്തും സുഖപ്പെടും. നീര്‍ക്കെട്ടിലുള്ള വെള്ളം മുഴുവനും വാര്‍ന്നുപോകും.
(വെളുത്ത കുന്നിക്കുരുവിന്‍റെ തൊലിയ്ക്ക് വിഷാംശം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് തൊലി കളയാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചത്)

FOR UTERINE PROLAPSE
FOR UTERINE PROLAPSE

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.