96 | സ്ത്രീകളിലെ മീശ വളര്‍ച്ച | MOUSTACHE IN WOMEN

എരിക്കിന്‍റെ പാല് (ഇല അടര്‍ത്തുമ്പോള്‍ ഊറിവരുന്ന കറ) ബാധിച്ച ഭാഗത്ത് പുരട്ടുക.

MOUSTACHE IN WOMEN
MOUSTACHE IN WOMEN

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.