61 | പ്ലേറ്റ്ലറ്റ് | PLATELET

കറ്റാര്‍വാഴപ്പോളയില്‍ നിന്നെടുത്ത ജെല്ലി, വരട്ടുമഞ്ഞള്‍പ്പൊടി, ചെറുതേന്‍ എന്നിവ ENA (Extra Nutral Alcohol) എന്ന ദ്രാവകത്തില്‍ ചേര്‍ത്ത് 5 ml വീതം കഴിച്ചാല്‍ പ്ലേറ്റ്ലറ്റ് കൂടും.

ENA – Extra Nutral Alcohol – ഹോമിയോ മരുന്നുകടകളില്‍ വാങ്ങാന്‍ ലഭിക്കും.

FOR PLATELET
FOR PLATELET

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s