170 | യൂറിക് ആസിഡ് | ഗൌട്ട് | URIC ACID | GOUT

  • ചിറ്റമൃത് ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീര് കഴിക്കുന്നത്‌ അത്യന്തം ഫലപ്രദമാണ്.
  • കൊഴിഞ്ഞിലിന്‍റെ നീര് വളരെ ഫലപ്രദമാണ്
  • ഷഡ്ധരണചൂര്‍ണ്ണം ഫലപ്രദമാണ്
  • മത്സ്യമാംസാദികള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായി വര്‍ജ്ജിക്കണം.
170 | യൂറിക് ആസിഡ് | ഗൌട്ട് | URIC ACID | GOUT
170 | യൂറിക് ആസിഡ് | ഗൌട്ട് | URIC ACID | GOUT

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: