201 | വിക്ക് | STUTTERING | STAMMERING

  1. മുത്തിളിന്‍റെ ഇലയും മൂന്നു കുരുമുളകും ചേര്‍ത്തരച്ചു നെല്ലിക്കാവലുപ്പം എടുത്ത് തേനില്‍ കഴിക്കുക
  2. വായില്‍ പകുതി വെള്ളം നിറച്ച്, സംസാരിച്ചു പരിശീലിക്കുക
201 | വിക്ക് | STUTTERING | STAMMERING
201 | വിക്ക് | STUTTERING | STAMMERING