338 | ചെവി വേദന | ചെവിപ്പഴുപ്പ്

338 | ചെവി വേദന | ചെവിപ്പഴുപ്പ്
338 | ചെവി വേദന | ചെവിപ്പഴുപ്പ്

ആറു തുള്ളി ഇഞ്ചിനീര് ലേശം ഇന്തുപ്പ് ചേര്‍ത്തു ചൂടാക്കി ചെറുചൂടോടെ ചെവിയില്‍ ഇറ്റിച്ചാല്‍ അസഹ്യമായ ചെവിവേദനയും സഹിക്കും, ചെവിയില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന നീര്‍വീഴ്ചയ്ക്കും ചെവിക്കുത്തിനും നന്ന്.

ചെറുകടലാടിയുടെ നീരില്‍ കച്ചോലവും കുരുപ്പരുത്തിയരിപ്പരിപ്പും കൂട്ടി വെളിച്ചെണ്ണ കാച്ചി ആറിയതിനു ശേഷം തലയില്‍ തേക്കുകയും ചെവിയില്‍ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്‌താല്‍ ചെവിപ്പഴുപ്പ് ശമിക്കും