306 | മൂക്കില്‍ മാംസവളര്‍ച്ച | NASAL POLYP

  • പുകയിറ (ഇല്ലിനക്കരി) ഇട്ടു മൂപ്പിച്ച എള്ളെണ്ണ മൂക്കിനുള്ളിലും നിറുകയിലും പുരട്ടുക. (വിറകു കത്തിക്കുന്ന അടുക്കളകളില്‍ പുകക്കുഴലിലും മറ്റും പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കരിയാണ് പുകയിറ. അട്ടക്കരി, ഗൃഹധൂമം, പുകയിറ തുടങ്ങി പല പേരുകളില്‍ അറിയപ്പെടുന്നു)
  • ശുദ്ധി ചെയ്ത ചുവന്ന കൊടുവേലി ഇട്ട് എള്ളെണ്ണ കാച്ചി മൂക്കിനുള്ളിലും നിറുകയിലും പുരട്ടുക.
  • കാ‍ന്താരിച്ചീനിയുടെ ഇല അരച്ചു മൂക്കിന്‍റെ പുറത്തു പുരട്ടുക
306 | മൂക്കില്‍ മാംസവളര്‍ച്ച | NASAL POLYP
306 | മൂക്കില്‍ മാംസവളര്‍ച്ച | NASAL POLYP

97 | മൂക്കില്‍ ദശ (മാംസം) | NASAL POLYP

കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങ്‌ ചതച്ചിട്ട് എണ്ണ കാച്ചി പുരട്ടുക. മാംസവളര്‍ച്ച മാറും.

കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങിന് പകരം പുകയിറ ഇട്ട് എണ്ണ കാച്ചി പുരട്ടിയാലും മാംസവളര്‍ച്ച മാറും.

NASAL POLYP
NASAL POLYP

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.