272 | സ്വനപേടക രോഗങ്ങള്‍ | LARYNGEAL DISORDERS

സ്വനപേടകത്തില്‍ വരുന്ന രോഗങ്ങള്‍ ശബ്ദത്തെയും സംസാരശേഷിയെത്തന്നെയും ബാധിക്കുന്നു.

272 | സ്വനപേടക രോഗങ്ങള്‍ | LARYNGEAL DISORDERS
272 | സ്വനപേടക രോഗങ്ങള്‍ | LARYNGEAL DISORDERS

തിരുതാളി, മുത്തിള്‍, പച്ചമഞ്ഞള്‍ ഇവ സമം ചതച്ചു നീരെടുത്ത് കല്‍ക്കണ്ടം ചേര്‍ത്ത് അല്‍പ്പാല്‍പ്പം അലിയിച്ചിറക്കിയാല്‍ സ്വനപേടകത്തില്‍ വരുന്ന കാന്‍സര്‍ അടക്കം 90% രോഗങ്ങളും മാറും. തൈറോയിഡ് കാന്‍സറിലും ഈ യോഗം ഫലപ്രദമാണ്. സ്വനപേടകത്തിലുണ്ടാകുന്ന പോലിപ്പുകള്‍ (Vocal Polyp), അതുമൂലം ശബ്ദത്തിനുണ്ടാകുന്ന പരുഷത (Hoarseness), ശബ്ദമടപ്പ് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളിലും ഇത് ഉത്തമമാണ്.