342 ¦ കാല്‍മുട്ടുവേദന ¦ KNEE PAIN

342 ¦ കാല്‍മുട്ടുവേദന ¦ KNEE PAIN
342 ¦ കാല്‍മുട്ടുവേദന ¦ KNEE PAIN

കാളയുടെ കൈപ്പ സമം തേന്‍ ചേര്‍ത്തു നന്നായി മിശ്രിതമാക്കി അതിന്‍ തെളി കാല്‍മുട്ടില്‍ തോരെത്തോരെ പുരട്ടുക. കാളയുടെ പിത്താശയദ്രവത്തിനെയാണ് കൈപ്പ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

341 | കരിമംഗല്യം | കരിമുഖം

341 | കരിമംഗല്യം | കരിമുഖം
341 | കരിമംഗല്യം | കരിമുഖം

കടുക്ക, കറുത്ത എള്ള്, കരിഞ്ചീരകം, ജീരകം എന്നിവ ഓരോന്നും ശീലപ്പൊടിയാക്കി, നാലും തുല്യഅളവില്‍ എടുത്തു ആവശ്യത്തിനു പാല്‍ ചേര്‍ത്തു ലേപമാക്കി നിത്യം പുരട്ടിയാല്‍ കരിമംഗല്യം മാറും.