234 | ഗാത്രദുര്‍ഗന്ധം | BODY ODOUR

കൂവളത്തില ചതച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീര് ശരീരത്തില്‍ പുരട്ടി കുളിക്കുകയോ കൂവളത്തില വെന്ത വെള്ളത്തില്‍ കുളിക്കുകയോ ചെയ്‌താല്‍ ഗാത്രദുര്‍ഗന്ധം മാറും.

ശരീരത്തിലെ കുരുക്കള്‍ , വിയര്‍പ്പുനാറ്റം, ദുര്‍ഗന്ധം ഇവ മാറാനും ഇതു മതി.

234 | ഗാത്രദുര്‍ഗന്ധം | BODY ODOUR
234 | ഗാത്രദുര്‍ഗന്ധം | BODY ODOUR