66 | പ്രമേഹം | DIABETES

പൊൻ‌കൊരണ്ടി വേര് (ഏകനായകം – SALACIA RETICULATA WIGHT), ഞാവല്‍ത്തോല്, വേപ്പിന്‍ തോല്, മരമഞ്ഞള്‍ തോല് ഇവ ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച്‌ കുടിക്കുക.

FOR DIABETES
FOR DIABETES

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s