67 | പ്രമേഹം | DIABETES

ചിരട്ട വെന്ത വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചാല്‍ പ്രമേഹം മാറും.

FOR DIABETES
FOR DIABETES

വീഡിയോയില്‍ കാണുന്ന വിധം വ്യായാമം ചെയ്യണം

Author: Anthavasi

The Indweller

4 thoughts on “67 | പ്രമേഹം | DIABETES”

    1. കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകള്‍ നിര്‍ത്താതെ ചിരട്ടവെള്ളം, exercise തുടങ്ങൂ. സാവധാനം മരുന്നില്‍ നിന്ന് മുക്തി കിട്ടും.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s