64 | ജലദോഷം | സൈനസൈറ്റിസ് | SINUSITIS | COLD

കാ‍ന്താരിച്ചീനിയുടെ ഇല അരച്ച് രാത്രിയില്‍ മൂക്കിന്‍റെ മുകളില്‍  പുരട്ടുക. രാവിലെ ചൂടുവെള്ളത്തില്‍ കഴുകിക്കളയുക. അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ട് സൈനസൈറ്റിസ് മാറിക്കിട്ടും.

ജലദോഷം മാറാനും ഉത്തമം.

FOR SINUSITIS & COLD
FOR SINUSITIS & COLD

Apply paste of “Bird’s eye chili” leaves over the nose in the night. Wash it off next morning with warm water. Application for five days will provide relief from Sinusitis.

It is very effective for “Cold” too.

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s