63 | പ്രമേഹം | DIABETES

പ്രമേഹത്തിന് മറ്റൊരു അനായാസ പ്രതിവിധി. പൊന്‍ ചെമ്പകത്തിന്‍റെ പൂവ് ഉണക്കിപ്പൊടിച്ചു വെച്ച് കഴിക്കുക.  മഞ്ഞ പൂവ് ഉള്ള ചെമ്പകമാണ് പൊന്‍ ചെമ്പകം (Golden Champa – Magnolia Champaka)

FOR DIABETES
FOR DIABETES

ഇത് കഴിക്കുന്നതോടൊപ്പം ചില എക്സര്‍സൈസുകള്‍ കൂടി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.

Author: Anthavasi

The Indweller

2 thoughts on “63 | പ്രമേഹം | DIABETES”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s