45 | എബോള | EBOLA

അപാമാര്‍ഗ എന്ന് അഥര്‍വ്വവേദത്തില്‍ പറയുന്ന ചെറുകടലാടി (CYATHULA PROSTRATA) എന്ന സസ്യം എബോളയെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ സഹായകമാണ്
ചെറുകടലാടി പാലില്‍ അരച്ച് കഴിക്കാവുന്നതാണ്.

CYATHULA PROSTRATA is a herb mentioned in the Atharva Veda that could be useful in resisting EBOLA. The herb pasted in milk may be consumed.

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying the medicine. This is for informational purpose only

FOR EBOLA
FOR EBOLA

Author: Anthavasi

The Indweller

One thought on “45 | എബോള | EBOLA”

  1. hari ohm swamiji .I used 21 days nilamparanda for fatty liver . non alchoholic . absolutely perfect result. now I did liver function test . it was normal . great your advice . kindly explain to increase
    H D L CHOLESTEROL .

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: