19 | അപ്പെന്‍ഡിസൈറ്റിസ് | APPENDICITIS

100 മില്ലി ലിറ്റര്‍ വാഴപ്പിണ്ടി നീരില്‍ 3 കൂവളത്തില അരച്ച് ദിനവും കഴിച്ചാല്‍ അപ്പെന്‍ഡിസൈറ്റിസ് മാറും.

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

FOR  APPENDICITIS
FOR APPENDICITIS

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s