18 | കൊളസ്ട്രോള്‍ | CHOLESTEROL

ചെമ്പരത്തിയുടെ (Hibiscus) നാളെ വിരിയാന്‍ പാകത്തിലുള്ള അഞ്ചു മൊട്ടുകള്‍ പറിച്ച്, അരച്ച്, അരി കഴുകിയ വെള്ളത്തില്‍ (അരിക്കാടി) ദിവസവും കഴിച്ചാല്‍ കൊളസ്ട്രോള്‍ മാറും.

ഗര്‍ഭിണികള്‍ കഴിക്കരുത്.

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.

FOR CHOLESTEROL
FOR CHOLESTEROL

Author: Anthavasi

The Indweller

2 thoughts on “18 | കൊളസ്ട്രോള്‍ | CHOLESTEROL”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s