01 | പ്രമേഹം |DIABETES

തുടക്കമാണെങ്കില്‍ പ്രമേഹം മാറാന്‍ മുക്കുറ്റി അരച്ച് നെല്ലിക്കാ വലുപ്പത്തില്‍ പാലില്‍ കഴിച്ചാല്‍ മതി. എത്ര മാരകമായ പ്രമേഹം ആണെങ്കിലും മുക്കുറ്റി കൊണ്ട് മാറും.

സര്‍വ്വരോഗസംഹാരിയായ മുക്കുറ്റി മഴക്കാലത്ത് മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ. മഞ്ഞുകാലത്ത് തീരെ കിട്ടില്ല. സീസണില്‍ പറിച്ച് മോദകമായോ, ഗുളമായോ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാല്‍ മറ്റു കാലങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിക്കാം.

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

FOR DIABETES
FOR DIABETES

Author: Anthavasi

The Indweller

3 thoughts on “01 | പ്രമേഹം |DIABETES”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: