02 | പ്രമേഹം | DIABETES

കാട്ടുജീരകം (IRON WEED – VERNONIA ANTHELMINTICA WILD), ജീരകം, അയമോദകം, ഉലുവ ഇവ തുല്യമായി എടുത്ത് വറുത്ത് പൊടിച്ച്, ഓരോ ടീ സ്പൂണ്‍ പൊടി ചൂടുവെള്ളത്തില്‍ കലക്കി, ദിവസം മൂന്നു നേരം കഴിക്കുക.

(കാട്ടുജീരകം എന്നത് കരിഞ്ജീരകം അല്ല)

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

FOR DIABETES
FOR DIABETES

Author: Anthavasi

The Indweller

One thought on “02 | പ്രമേഹം | DIABETES”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s