161 | കഴുത്തുവാതം | CERVICAL SPONDYLOSIS

മുളയുടെ വേര് ഉണക്കിപ്പൊടിച്ചതും പൊടിച്ച കുരുമുളകും ചേര്‍ത്ത് എണ്ണ കാച്ചി തേച്ചാല്‍ കഴുത്തുവാതം ശമിക്കും

161 | കഴുത്തുവാതം | CERVICAL SPONDYLOSIS
161 | കഴുത്തുവാതം | CERVICAL SPONDYLOSIS

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: