204 | ത്വക്-രോഗങ്ങള്‍ | SKIN DISEASES

1 | അരൂത ഇലയും മഞ്ഞൾ പൊടിച്ചതും കൂടി 5 ഗ്രാം വീതം അരച്ചു തൈരിൽ കലക്കി ദേഹത്തു പുരട്ടുക

2 | തിപ്പലിപ്പൊടി കരിങ്ങാലിക്കഷായത്തില്‍ കഴിക്കുക. ഇത് എല്ലാ ത്വക്-രോഗങ്ങളെയും ശമിപ്പിക്കും.

204 | ത്വക്-രോഗങ്ങള്‍ | SKIN DISEASES
204 | ത്വക്-രോഗങ്ങള്‍ | SKIN DISEASES

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: