03 | പ്രമേഹം | DIABETES

പരിപ്പ് കറി വെയ്ക്കുമ്പോള്‍ അതിന്‍റെ കൂടെ ആവര (ആവാരം, Cassia ariculata / Senna auriculata) യുടെ പൂവ് ചേര്‍ത്ത് പാചകം ചെയ്ത് കഴിച്ചാല്‍ പ്രമേഹം മാറും.

കണിക്കൊന്നയോട് സാമ്യം ഉള്ള ചെടിയും പൂവുമാണ് ആവരയുടേത്. മാറാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം.

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

FOR DIABETES
FOR DIABETES

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s