125 | അള്‍സര്‍ | അസിഡിറ്റി | അള്‍സറേറ്റീവ് കൊളൈറ്റിസ് |ACIDITY | ULSER | ULCERATIVE COLITIS

കൂവളത്തിന്‍റെ പച്ചക്കായയുടെ മജ്ജ പഞ്ചസാര ചേര്‍ത്ത് ഉപയോഗിച്ചാല്‍ Acidity, Ulser, Ulcerative colitis എല്ലാം പോകും

Consuming marrow of unripe Bael fruit mixed with Sugar is very effective in Acidity, Ulser and Ulceretive Colitis.

Ulcerative colitis മാറാന്‍ വളരെയേറെ സഹായകമാണ് കൂവളത്തിന്‍റെ ഫലം. Steroids ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്കും കഴിക്കാം. ഫലപ്രദമാണ്.

പ്രമേഹം ഉള്ളവര്‍ പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കുക.
Diabetes patients may avoid Sugar

Acidity | Ulser | Ulcerative colitis
Acidity | Ulser | Ulcerative colitis

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only. This information is shared by Swami Nirmalananda Giri Maharaj

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s