257 | രക്താതിമർദ്ദം | അമിതരക്തസമ്മർദ്ദം | HYPERTENSION | HIGH BLOOD PRESSURE

ഞെരിഞ്ഞിലും ഏലത്തരിയും കല്‍ക്കണ്ടവും സമം ചേര്‍ത്തു പൊടിച്ച് നിത്യവും കഴിച്ചാല്‍ അമിതരക്തസമ്മർദ്ദം ശമിക്കും.

257 | രക്താതിമർദ്ദം | അമിതരക്തസമ്മർദ്ദം | HYPERTENSION | HIGH BLOOD PRESSURE
257 | രക്താതിമർദ്ദം | അമിതരക്തസമ്മർദ്ദം | HYPERTENSION | HIGH BLOOD PRESSURE

Author: Anthavasi

The Indweller

One thought on “257 | രക്താതിമർദ്ദം | അമിതരക്തസമ്മർദ്ദം | HYPERTENSION | HIGH BLOOD PRESSURE”

  1. ഇത് ഏതു സമയം കഴിക്കണം, എത്ര നാള് കഴിക്കണം, എത്ര അളവ് കഴിക്കണം?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: