303 | കാല്‍മുട്ടില്‍ നീരും വേദനയും | KNEE PAIN

  • ചുവന്നുള്ളിനീര് കടുകെണ്ണയില്‍ ചേര്‍ത്തു കാല്‍മുട്ടില്‍ പുരട്ടി തടവിയാല്‍ കാല്‍മുട്ടുവേദന മാറും.
  • ചിരകിയെടുത്ത തേങ്ങ വറുത്തു തവിട്ടുനിറമാവുമ്പോള്‍, അതില്‍ എരിക്കില ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ട് ചൂടാക്കി, കിഴി കെട്ടി, മുട്ടില്‍ എണ്ണ പുരട്ടി, നേരത്തേ തയ്യാറാക്കിയ കിഴി ചൂടാക്കി കുത്തി ചൂടു വെച്ചാല്‍ കാല്‍മുട്ടുവേദന മാറും.
  • 303 | കാല്‍മുട്ടില്‍ നീരും വേദനയും | KNEE PAIN
    303 | കാല്‍മുട്ടില്‍ നീരും വേദനയും | KNEE PAIN

Author: Anthavasi

The Indweller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s