128 | മഞ്ഞപ്പിത്തം | JAUNDICE

കശുമാവിന്‍റെ തളിരിലയും ജീരകവും ചേര്‍ത്തരച്ചു കഴിച്ചാല്‍ മഞ്ഞപ്പിത്തം മാറും

രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് കഴിക്കുന്നത് ഉത്തമം.

Paste of Cummin and tender leaves of cashew tree (Anacardium Occidentale) is very effective for jaundice

JAUNDICE
JAUNDICE

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only. This information is shared by Swami Nirmalananda Giri Maharaj

126 | മഞ്ഞപ്പിത്തം | JAUNDICE

വെളുത്ത ആവണക്കിന്‍റെ തളിരില, ജീരകം, മഞ്ഞള്‍ മൂന്നും ചേര്‍ത്ത് അരച്ച് നെല്ലിക്കാവലുപ്പത്തില്‍ കഴിച്ചാല്‍ മഞ്ഞപ്പിത്തം മാറും.

JAUNDICE
JAUNDICE

Paste of (a) tender leaves of castor oil plant (Rinisis Communis), (b) cummin and (c) turmeric is an effective remedy for jaundice

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only. This information is shared by Swami Nirmalananda Giri Maharaj

124 | മഞ്ഞപ്പിത്തം | JAUNDICE

കൂവളത്തിന്‍റെ ഇലയുടെ നീരില്‍ ചുക്ക്, തിപ്പലി, കുരുമുളക് (ത്രികടു) ഇവ സമം പൊടിച്ചുചേര്‍ത്ത് കഴിച്ചാല്‍ മഞ്ഞപ്പിത്തം മാറും.

കീഴാര്‍നെല്ലിയെക്കാള്‍ ഫലപ്രദമാണ്.

JAUNDICE
JAUNDICE

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only. This information is shared by Swami Nirmalananda Giri Maharaj

17 | മഞ്ഞപ്പിത്തം | JAUNDICE

കീഴാര്‍നെല്ലി (PHYLLANTHUS NIRURI) തൊട്ടുരിയാടാതെ സമൂലം പറിച്ച് പാലില്‍ അരച്ചു കഴിക്കുന്നത് മഞ്ഞപ്പിത്തം മാറാന്‍ ഉത്തമമാണ്.

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

FOR JAUNDICE
FOR JAUNDICE