52 | തലവേദന | HEADACHE

ഒരുവേരന്‍, ചൊറിയണം, കയ്യോന്നി, തുളസി, തുമ്പ – ഇവയില്‍ ഏതിന്‍റെ നീരും പെരുവിരലില്‍ നിര്‍ത്തിയാല്‍ തലവേദന വേഗം മാറും.

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.

FOR HEADACHE
FOR HEADACHE

 

51 | തലവേദന | HEADACHE

മുയല്‍ച്ചെവിയന്‍റെ നീര് നെറുകയില്‍ തളം വെച്ചാല്‍ തലവേദന പെട്ടന്ന് മാറും.

മുയല്‍ച്ചെവിയന്‍ – LILAC TASSELFLOWER – EMILIA SONCHIFOLIA

മുയല്‍ച്ചെവിയന്‍റെ നീരിന്‍റെ ഒപ്പം രാസ്നാദി ചൂര്‍ണ്ണം ചേര്‍ത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. രാസ്നാദി ചൂര്‍ണ്ണം ആയുര്‍വേദ മരുന്നുകടയില്‍ കിട്ടും.

Applying the extract of LILAC TASSELFLOWER on the top of the head (bregma) will give fast releaf from headache. “Rasnadi Choorna” available at Ayurveda Medical shops may be mixed with the extract.

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only.

FOR HEADACHE
FOR HEADACHE