120 | സ്ത്രീവന്ധ്യത | FEMALE INFERTILITY

അരയാലിന്‍റെ പഴം ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച് പച്ചവെള്ളത്തില്‍ കഴിക്കുന്നത്‌ സ്ത്രീകളിലെ വന്ധ്യതയ്ക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമാണ്.

പുരുഷന്മാരിലെ ബീജശേഷി കൂടാനും അരയാലിന്‍റെ പഴം സഹായകമാണ്.

അരയാലില്‍ എപ്പോഴും കായയും പഴവും കിട്ടില്ല. ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ പെറുക്കി ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കണം.

FEMALE INFERTILITY
FEMALE INFERTILITY

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only