176 | ആമവാതം | RHEUMATOID ARTHRITIS | സന്ധിവാതം | OSTEOARTHRITIS

  • ആശാളിവിത്തിന്റെ ചൂര്‍ണ്ണം (മൂന്നു ഗ്രാം) പാലില്‍ കഴിക്കുക. വേദന ശമിക്കും.
  • ആശാളിവിത്തരച്ച് അല്‍പ്പം ചൂടാക്കി വേദനയുള്ള സന്ധികളില്‍ പൂച്ചിടുക. നീര് കുറയും.
175 | ആമവാതം | RHEUMATOID ARTHRITIS | സന്ധിവാതം | OSTEOARTHRITIS
175 | ആമവാതം | RHEUMATOID ARTHRITIS | സന്ധിവാതം | OSTEOARTHRITIS

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

172 | സന്ധിവാതം |ആര്‍ത്രൈറ്റിസ് | ARTHRITIS

  • ആവണക്കിന്റെ തളിരില അരച്ചു കഴിക്കുന്നത്‌ അത്യന്തം ഫലപ്രദമാണ്
  • ചിറ്റമൃതിന്‍റെ വേര് ചതച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീര് കഴിക്കുന്നത്‌ ഫലപ്രദം
172 | ആര്‍ത്രൈറ്റിസ് | ARTHRITIS
172 | ആര്‍ത്രൈറ്റിസ് | ARTHRITIS

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only