113 | ഉദരരോഗങ്ങള്‍ | MULTIPLE STOMACH DISEASES

അതിസാരം | വയറുകടി | മൂത്രം ചുടിച്ചില്‍

ആനച്ചുവടി സമൂലം അരിഞ്ഞെടുത്ത്‌, അതിന്‍റെ പകുതി മല്ലിയും ചേര്‍ത്ത് കഷായം വെച്ച്, 30 ml വീതം, കൂവപ്പൊടി മേമ്പൊടിയായി കാലത്തും വൈകിട്ടും കഴിക്കുന്നത്‌ അതിസാരം, വയറുകടി, മൂത്രം ചുടിച്ചില്‍ എന്നീ ഉദരരോഗങ്ങള്‍ക്ക് ഫലപ്രദമാണ്.

കഷായവിധി : 60 gm ദ്രവ്യം 12 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തില്‍ തിളപ്പിച്ച്‌ ഒന്നര ഗ്ലാസ് (150 ml) ആക്കി വറ്റിച്ച് അര ഗ്ലാസ് വീതം മൂന്നു നേരം കഴിക്കണം.

for stomach-diseases
for stomach-diseases

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only