20 | ലിവര്‍ സിറോസിസ് | LIVER CIRRHOSIS

ലിവര്‍ സിറോസിസ് (യകൃത്തുദരം)
നിലംപരണ്ട (Desmodium Triflorum) സമൂലം 60 ഗ്രാം ചതച്ച് കിഴി കെട്ടി അരിയോടൊപ്പമിട്ട് കഞ്ഞി വെച്ച് 20 ദിവസം കഴിച്ചാല്‍ ലിവര്‍ സിറോസിസ് മാറും.
എത്ര മാരകമായ അവസ്ഥയാണെങ്കിലും, മദ്യപാനം കൊണ്ട് ഉണ്ടായ രോഗമാണെങ്കിലും രോഗി രക്ഷപ്പെടും.
Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

FOR LIVER CIRRHOSIS
FOR LIVER CIRRHOSIS