208 | പൂപ്പല്‍ രോഗങ്ങള്‍ | FUNGAL INFECTIONS

എരിക്ക് സമൂലം ചതച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത ദ്രാവകം സകല പൂപ്പല്‍ രോഗങ്ങള്‍ക്കും പ്രത്യൌഷധമാണ്.

208 | പൂപ്പല്‍ രോഗങ്ങള്‍ | FUNGAL INFECTIONS
208 | പൂപ്പല്‍ രോഗങ്ങള്‍ | FUNGAL INFECTIONS