220 | അണലിവിഷം | VIPOR VENOM

ഇലഞ്ഞിക്കുരു, കുരുമുളക്, ചുക്ക് എന്നിവ വെറ്റിലനീരിലരച്ചു കണ്ണെഴുതിയാല്‍ അണലിവിഷം ശമിക്കും.

പാമ്പുവിഷത്തിനു ഇലഞ്ഞിപ്പഴം കഴിച്ചാല്‍ മാറും.

അനിഴം നക്ഷത്രത്തിന്‍റെ നക്ഷത്രവൃക്ഷം ആണ് ഇലഞ്ഞി

220 | അണലിവിഷം | VIPOR VENOM
220 | അണലിവിഷം | VIPOR VENOM

34 | മൂര്‍ഖന്‍ പാമ്പിന്‍റെ വിഷം | POISON OF COBRA

ഒരുവേരന്‍റെ തളിരില പശുവിന്‍ പാലില്‍ അരച്ച് നെല്ലിക്കാവലിപ്പത്തില്‍ കഴിക്കുക. വിഷം മാറും.

മൂര്‍ഖന്‍ പാമ്പ് കടിച്ചാല്‍ ഉടനെ ഒരുവേരന്‍റെ തളിരില പറിച്ചെടുത്ത് പശുവിന്‍ പാലില്‍ അരച്ച് നെല്ലിക്കാവലുപ്പത്തില്‍ ഉരുട്ടി കഴിച്ചാല്‍ വിഷം മാറും.

മൂര്‍ഖന്‍ പാമ്പിന്‍റെ വിഷത്തിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ ഇത് പൂര്‍ണ്ണമായും ഫലപ്രദം ആണ്.
മറ്റുള പാമ്പുകള്‍ കടിച്ചാലും കുറവ് കിട്ടും. പൂര്‍ണ്ണമായി മാറില്ല.

ഒരുവേരന്‍ പല സ്ഥലങ്ങളില്‍ പെരുകിലം, പെരുക്, പെരു, ഒരുവേരൻ, പെരിങ്ങല, പെരുവലം ഇങ്ങനെ പല പേരുകളില്‍ അറിയപ്പെടുന്നു.

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

FOR POISON OF COBRA
FOR POISON OF COBRA