33 | പാമ്പിന്‍വിഷം | SNAKE BITE

പാമ്പ് കടി ഏറ്റാല്‍ ഉടനെ തന്നെ വെള്ള എരിക്കിന്‍റെ വേര് അരച്ച് കടിച്ച മുറിവില്‍ പുരട്ടുക. പഴുത്ത അഞ്ചു ഇല അരച്ച് പാലില്‍ കഴിക്കുക. (പച്ചയ്ക്കും ഇല കഴിക്കാം)

In case of an incidence of snake bite, immediately get the root and ripe leaves of white crown flower. Grind the root to paste form and apply on the wound. Grind the leaves, mix in cows milk and drink. Green leaves of the crown flower plant also may be consumed.

Note: Please consult a registered Ayurveda practitioner before trying this preparation. This is for informational purpose only

FOR SNAKE BITE
FOR SNAKE BITE