349 ¦ നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം ¦ nephrosis

349 ¦ നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം  ¦ nephrosis
349 ¦ നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം ¦ nephrosis

വെളുത്ത നാടന്‍ ചെമ്പരത്തിപ്പൂവ്.
അഞ്ചു പൂക്കള്‍ മോരില്‍ അരച്ചു നിത്യം കഴിച്ചാല്‍ നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം എന്ന രോഗാവസ്ഥയ്ക്കു ശമനം ഉണ്ടാകും. ഈ ഔഷധം കുട്ടികളില്‍ അതീവഫലപ്രദമാണ്.
♥നിര്‍മ്മലാനന്ദം♥

231 | നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം | NEPHROTIC SYNDROME

നാടന്‍ കോഴിയുടെ ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ള, ഒരു കദളിപ്പഴം, ഒരു ടീസ്പൂണ്‍ എള്ള് എണ്ണ, ഒരു ടീസ്പൂണ്‍ വെണ്ണ – നല്ലതു പോലെ അരച്ച് ഇടവിട്ടു കഴിക്കുക.

231 | നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം | NEPHROTIC SYNDROME
231 | നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം | NEPHROTIC SYNDROME